Statut Kwidzyńskiego WOPR

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Kwidzyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Kwidzynie zwane dalej Kwidzyńskie WOPR, działa na mocy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej na podstawie niniejszego statutu oraz innych ustaw Statutu WOPR.

§ 2

Kwidzyńskie WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej działającej na obszarze powiatu Kwidzyńskiego z siedzibą w Kwidzynie, zrzeszonym w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym zwanym dalej WOPR działającym na Obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą władz w Warszawie.

§ 3

Kwidzyńskie WOPR uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Kwidzyńskiego.

§ 4

1. Kwidzyńskie WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Kwidzyńskie WOPR prowadzi działalność poprzez drużyny.

§ 6

Kwidzyńskie WOPR może używać sztandaru, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7

Kwidzyńskie WOPR może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz społeczności międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.


CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Kwidzyńskiego WOPR jest:
1) organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach,
2) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) nauka, edukacja i wychowanie,
8) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
10) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
11) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
12) działanie na rzecz integracji europejskiej,
13) promocja i organizacja wolontariatu,
14) działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i technicznie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

§ 9

Kwidzyńskie WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie wodnej służby ratowniczej,
2) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego,
3) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach,
4) programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,
5) ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się,
6) występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą,
7) wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego,
8) dokonywanie przeglądu kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów samorządowych i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,
9) prowadzenie zajęć sportowo - rehabilitacyjnych z zakresu pływania i sportów wodnych dla osób niepełnosprawnych,
10) prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych, motorowodnych, żeglarskich, płetwonurkowania i innych,
11) nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w zależności od posiadanych kwalifikacji,
12) nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,
13) egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania,
14) krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków,
15) popularyzowanie celów statutowych,
16) wymiana doświadczenia i prowadzenie współpracy z pokrewnymi organizacjami,
17) prowadzenie działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
18) świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego i innych sportów wodnych,
19) prowadzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowanej ratownictwem wodnym i innymi sportami wodnymi, działalności w zakresie szkolenia i wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie obozów szkoleniowo - wychowawczych,
20) propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i wywodzących się z środowisk patologicznych.


CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Kwidzyńskiego WOPR dzielą się na członków: rzeczywistych, zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11

1. Członkami rzeczywistymi są drużyny Kwidzyńskiego WOPR.
2. Przyjęcie członka rzeczywistego następuje w drodze uchwały Prezydium Zarządu na podstawie złożenia pisemnej deklaracji.
3. Członkostwo rzeczywiste ustaje na skutek rozwiązania się Kwidzyńskiego WOPR lub drużyny.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna:
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych,
- osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
- osoba małoletnia w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego identyfikującego się ze statutowymi celami Kwidzyńskiego WOPR, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Kwidzyńskiego WOPR z wyjątkiem osób małoletnich poniżej 16lat,
2) uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Kwidzyński WOPR oraz WOPR,
3) korzystać ze środków i pomocy Kwidzyńskiego WOPR oraz WOPR,
4) nosić odznaki organizacyjne,
5) zaskarżać uchwały i orzeczenia władz Kwidzyńskiego WOPR oraz WOPR,
6) zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem władz Kwidzyńskiego WOPR oraz WOPR.

3. Członkowie nieletni w wieku 16-18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Kwidzyńskiego WOPR, z tym że większość w wybranych władzach muszą stanowić osoby w pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) uczestniczenia w pracach Kwidzyńskiego WOPR oraz propagowania jego celów i programu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Kwidzyńskiego WOPR oraz WOPR,
3) opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Kwidzyńskim WOPR.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zdeklarowała świadczenia na rzecz Kwidzyńskiego WOPR.
2. Osoba prawna działa w Kwidzyńskim WOPR poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 12 ust. 2 pkt 2-6.
4. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów.

§ 14

1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Kwidzyńskiego WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.
2. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Krajowy WOPR, na wniosek Zarządu Głównego w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania Członków.
3. Prezesem Honorowym może być osoba, która po zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa, szczególnie zasłużyła się dla Kwidzyńskiego WOPR.
4. Godność Prezesa Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

§ 15

1. Członek rzeczywisty Kwidzyńskiego WOPR ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem decydującym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym oraz wybierać delegatów na zjazd Wojewódzki,
2) do czynnego udziału w pracach, szkoleniu i innych przedsięwzięciach oraz korzystania ze środków WOPR na zasadach odrębnie określonych,
3) zgłaszanie postulatów i wniosków do władz Kwidzyńskiego WOPR oraz WOPR,
4) otrzymywania od WOPR pomocy w realizacji zadań statutowych,
5) używania odznak, znaków i bandery WOPR,
6) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał władz WOPR.

2. Członek rzeczywisty ma obowiązek: przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Kwidzyńskiego WOPR oraz WOPR.

§ 16

1. Członkostwo w Kwidzyńskim WOPR oraz WOPR ustaje na skutek:
1) dobrowolnie złożonego pisemnego wniosku o rezygnacji z przynależności do WOPR,
2) skreślenia z listy członków Kwidzyńskiego WOPR z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące,
3) wykluczenia lub pozbawienia na mocy prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, w przypadku naruszenia statutu Kwidzyńskiego WOPR oraz WOPR, innych przepisów prawnych oraz działania na szkodę WOPR.

2. W przypadku określonym w ust. 1 p. 2 Zarząd Kwidzyńskiego WOPR, lub w przypadku określonym w ust. 1 p. 3 Komisja Dyscyplinarna - zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę oraz wskazując jednocześnie organ do wniesienia i termin złożenia odwołania.

3. Uchwały i orzeczenia w sprawach określonych w ust. 1 mogą być zaskarżone z podaną przyczyną w terminie 30 dni od daty ich doręczenia do Zarządu Kwidzyńskiego WOPR.

4. Utrata członkostwa WOPR jest równoznaczna z utratą posiadanych stopni i uprawnień WOPR.

5. Przywrócenie członkostwa, stopni i uprawnień WOPR, utraconych z powodu określonego w ust. 1 p. 2 następuje na podstawie uchwały Zarządu Kwidzyńskiego WOPR.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA KWIDZYŃSKIEGO WOPR

§ 17

1. Władzami Kwidzyńskiego WOPR są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisja Dyscyplinarna.

2. Członkowie na Walne Zebranie wybierani są zgodnie z zasadami i trybem określonym w regulaminie, opracowanym przez Zarząd, uchwalonym przez Walne Zebranie.

§ 18

1. Kadencja władz Kwidzyńskiego WOPR trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
2. Uchwały władz Kwidzyńskiego WOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Kwidzyńskiego WOPR w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany. Ilość dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.


WALNE ZEBRANIE

§ 19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Kwidzyńskiego WOPR.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalenie statutu Kwidzyńskiego WOPR i jego zmian wraz z regulaminami,
2) uchwalenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,
3) uchwalenie głównych kierunków działania,
4) wybór i odwoływanie delegatów na Zjazd Wojewódzki,
5) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz określenie liczby i wybór członków władz,
6) rozpatrywania i zatwierdzanie sprawozdań władz Kwidzyńskiego WOPR oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7) nadawanie i pozbawianie godności Prezesa Honorowego,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Kwidzyńskiego WOPR i przeznaczeniu jego majątku,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Prezydium Kwidzyńskiego WOPR.

§ 21

1. W Walnym Zebraniu udział biorą:
1) z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie Kwidzyńskiego WOPR,
2) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 40 ust. 1.

§ 22

Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając członków o jego miejscu, porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Kwidzyńskiego WOPR zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) na wniosek Zarządu Wojewódzkiego lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

W przypadkach określonych w § 23 ust. 2, 3 i 4 Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenia Zarządu lub Prezydium nie później niż w terminie 30 dni od daty jego zgłoszenia.


ZARZĄD

§ 25

1. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Kwidzyńskiego WOPR działalnością kieruje Zarząd Kwidzyńskiego WOPR.
2. W skład Zarządu Kwidzyńskiego WOPR wchodzi 5 członków, w tym Prezes Kwidzyńskiego WOPR.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Kwidzyńskiego WOPR, na wniosek Prezesa, wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu Kwidzyńskiego WOPR w tym dwóch wiceprezesów.
4. Prezes Kwidzyńskiego WOPR stoi na czele oraz kieruje pracami Zarządu i Prezydium Kwidzyńskiego WOPR.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
7. Do zbadania spraw oraz opracowania wniosków Zarząd może powoływać zespoły (komisje) określając ich skład oraz zadania.

§ 26

Do zakresu działania Zarządu Oddziału Kwidzyńskiego WOPR w szczególności należy:
1) zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Kwidzyńskiego WOPR:
- sprawozdawczego - raz w roku,
- sprawozdawczo-wyborczego - raz na 5 lat;

2) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków;

3) określanie głównych kierunków działania Kwidzyńskiego WOPR;

4) dokooptowanie członków Zarządu Kwidzyńskiego WOPR;

5) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności;

6) wnioskowanie o nadanie godności Prezesa Honorowego Kwidzyńskiego WOPR i tytułu Członka Honorowego Kwidzyńskiego WOPR;

7) określanie zasad i trybu powstawania, działania oraz likwidowania drużyn Kwidzyńskiego WOPR;

8) upoważnianie i cofanie upoważnień do podpisywania dokumentów Kwidzyńskiego WOPR;

9) planowanie pracy Kwidzyńskiego WOPR i uchwalanie jego budżetu;

10) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności w tym finansowych;

11) określanie regulaminu Prezydium Kwidzyńskiego WOPR;

12) zatwierdzanie uchwał Prezydium Kwidzyńskiego WOPR;

13) powoływanie zespołów opiniodawczych i określanie ich regulaminów;

14) przystępowanie i występowanie Kwidzyńskiego WOPR do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz społeczności międzynarodowych i delegowanie do nich przedstawicieli Kwidzyńskiego WOPR;

15) zarządzanie posiadanym majątkiem;

16) wnioskowanie o nadanie odznaczeń;

17) wnioskowanie do Komisji Dyscyplinarnej w sprawach członków;

18) ustalanie składki członkowskiej.

§ 27

Pozaplanowe posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 28

1. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:
- wykonywanie uchwał Zarządu;
- podejmowanie uchwał;
- przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych;
- koordynowanie działalności i wspieranie drużyn Kwidzyńskiego WOPR;
- powoływanie zespołów o charakterze opiniodawczym;
- kierowanie kandydatów na szkolenia centralne;
- przyjmowanie członków zwyczajnych, rzeczywistych oraz ich skreślenie.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes.

3. Podczas głosowania uchwał Prezydium Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa lub osoby go zastępującej.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

1. Komisja Rewizyjna Kwidzyńskiego WOPR składa się z 3 członków i jest wybrana do sprawowania kontroli w Kwidzyńskim WOPR.
2. Komisja Rewizyjna Kwidzyńskiego WOPR na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna Kwidzyńskiego WOPR ma prawo żądania od członków i władz Kwidzyńskiego WOPR złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Kwidzyńskiego WOPR.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Kwidzyńskiego WOPR należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Kwidzyńskiego WOPR w tym władz z wyłączeniem Komisji Dyscyplinarnej,
2) kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Kwidzyńskiego WOPR,
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4) zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Kwidzyńskiego WOPR, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu Kwidzyńskiego WOPR oddzielnie,
5) przedkładanie Zarządowi Kwidzyńskiego WOPR, poprzez Prezesa i Prezydium, protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
6) występowanie do Zarządu Kwidzyńskiego WOPR z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w określonej sprawie w razie stwierdzenia nie wywiązania się Zarządu ze statutowych obowiązków,
7) występowanie do Prezesa Kwidzyńskiego WOPR z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu lub Prezydium w sprawach nie cierpiących zwłoki,
8) zapoznawanie z uchwałami, opiniami, stanowiskami i wnioskami Prezesa Kwidzyńskiego WOPR w terminie do 14 dni po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium na najbliższym jego posiedzeniu,
9) dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej Kwidzyńskiego WOPR,
10) Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu.


KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 31

1. Komisja Dyscyplinarna Kwidzyńskiego WOPR składa się z 3 członków i jest wybierana do zapobiegania oraz likwidacji sporów i konfliktów w Kwidzyńskim WOPR.

2. Komisja Dyscyplinarna Kwidzyńskiego WOPR rozpatruje sprawy i orzeka kary:
- upomnienia,
- nagany,
- zawieszenia w prawach członka,

3. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Kwidzyńskiego WOPR można odwołać się do Komisji Dyscyplinarnej poszerzonej o dwóch delegowanych członków, w dalszej kolejności do Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego i sądu Honorowego.

4. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej Kwidzyńskiego WOPR nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Kwidzyńskiego WOPR.

5. Komisja Dyscyplinarna pracuje w oparciu o regulamin.

6. Komisja Dyscyplinarna składa wniosek do Zarządu Kwidzyńskiego WOPR o wykluczenia członka z Kwidzyńskiego WOPR.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Dyscyplinarnej Kwidzyńskiego WOPR należy:
1) rozpatrywanie, rozstrzyganie i likwidowanie sporów i konfliktów, powstałych pomiędzy członkami i władzami Kwidzyńskiego WOPR;
2) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków przepisów, w tym statutu WOPR, uchwał, regulaminów i decyzji władz Kwidzyńskiego WOPR;
3) występowanie do właściwych władz Kwidzyńskiego WOPR z wnioskami o podjęcie czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk, będących przyczyną sporów i zatargów;
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków Kwidzyńskiego WOPR sprawozdania z działalności Komisji Dyscyplinarnej Kwidzyńskiego WOPR;
5) dokooptowanie członków Komisji Dyscyplinarnej Kwidzyńskiego WOPR.


DRUŻYNY WOPR

§ 33

1. Drużyna Kwidzyńskiego WOPR w rejonie działania jest podstawową jednostką WOPR.
2. W skład drużyny wchodzi co najmniej 5 członków zwyczajnych.
3. Drużyna podlega bezpośrednio Zarządowi Kwidzyńskiego WOPR.
4. Powołanie drużyny odbywa się na podstawie złożonej deklaracji jej członków do Zarządu Kwidzyńskiego WOPR.
5. Drużyna Kwidzyńskiego WOPR wybiera kierownika spośród swych członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

Do zadań drużyny Kwidzyńskiego WOPR należy:
- realizowanie celów statutowych w rejonie działania;
- udzielanie pomocy na wodzie;
- współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innym: podmiotami;
- prowadzenie działań profilaktycznych na akwenach znajdujących się w rejonie działania;
- organizowanie szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków;
- podnoszenie kwalifikacji oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym;
- organizowanie i strzeżenie kąpielisk;
- wykorzystywanie przydzielonego sprzętu ratowniczego zgodnie z przeznaczeniem oraz jego właściwa konserwacja i przechowywanie;
- organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów, odznak potwierdzających umiejętność pływania.


MAJĄTEK I FUNDUSZE WOPR

§ 35

Majątek Kwidzyńskiego WOPR stanowią, nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36

1. Źródłami powstawania majątku Kwidzyńskiego WOPR są:
- opłaty, wpisowe i składki członkowskie;
- dochody z nieruchomości i ruchomości;
- dotacje i subwencje;
- wpływy z działalności statutowej;
- darowizny, zapisy i spadki;
- dochody z ofiarności publicznej.

2. Kwidzyński WOPR prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 37

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Kwidzyńskiego WOPR wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Prezydium Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Kwidzyńskiego WOPR przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Kwidzyńskiego WOPR mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Kwidzyńskiego WOPR Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.