Uchwała - 14/2016

Uchwała

Nr 14/2016

Walnego Zebrania Członków Kwidzyńskiego Wodnego Pogotowania Ratunkowego w dniu 04.11.2016r. w sprawie: zmiany miejsca siedziby Kwidzyńskiego WOPR.

§1

1. Członkowie Kwidzyńskiego WOPR w głosowaniu jawnym wybrali miejsce siedziby Kwidzyńskiego WOPR: Rakowiec ul. Robotnicza 2, 82-500 Kwidzyn.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Walnemu Zebraniu Członków Kwidzyńskiego WOPR.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes Kwidzyńskiego WOPR